Federació de Municipis de Catalunya
Fundació
Bona Pràctica
Fitxa sencera
 
Minuts Menuts Municipal. Cura d’infants i pràctica esportiva
        

   
         
Categoria: Infància
Subcategoria: Inclusió Social
Data d'inici: 2014
Data de finalització: Indefinida

Província
Municipi
Nombre d’habitants
 Barcelona
Esplugues de Llobregat
46726
 
Resum
L’espai Minuts Menuts Municipal neix amb un doble objectiu: per una banda, facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar; per l’altra, mantenir hàbits de pràctica esportiva. En aquest sentit es va habilitar un espai dins del Complex Esportiu Municipal La Plana que permet la sinergia de les activitats esportives i familiars: mentre els pares i mares desenvolupen les seves activitats esportives, els infants estan dins del complex desenvolupant altres activitats .
Les activitats realitzades amb els infants s’estableixen de manera mensual, atorgant a cada setmana una temàtica concreta. Per exemple, durant la setmana de l’artista es van desenvolupar tallers de pintura amb aquarel·les, pintar amb els peus o bé fer animals amb plastilina, a banda de les activitats de psicomotricitat i ludoteca. Des de 2014 han fet ús del Minuts Menuts Municipal uns 2.000 usuaris.
 
Descripció de la pràctica
Context i motivacions per impulsar el projecte i situació prèvia a la iniciativa
L’any 2007, des de la Secretaria de Família del Departament de Benestar Social i Família, es va iniciar la prova pilot del programa Minuts Menuts. Aquest naixia com un servei universal destinat a donar valor al temps personal i familiar oferint a les famílies un servei de guarda puntual per als fills i filles de 4 mesos a 3 anys fora de l’horari escolar, dins d’un espai lúdic i de qualitat.

El programa, que tenia una clara vocació de servei públic i la voluntat d’apropar-se a la ciutadania, es va desplegar en col·laboració amb les administracions locals (ajuntaments i consells comarcals), treballant en xarxa i utilitzant els espais ja creats o habilitats per a la primera infància i de manera coordinada amb els altres serveis i persones professionals que treballen per a les famílies en l’àmbit municipal.

El programa volia ajudar a promoure una xarxa de famílies en el municipi que els permetés la comunicació i l’intercanvi d’experiències i donar assessorament a les famílies en la cura dels infants.

Amb la finalització de la prova pilot del programa el 2013, des de l’Ajuntament es va voler donar continuïtat a la política i es va decidir engegar el Minuts Menuts Municipal.

 
Objectius de la pràctica
General
- Els objectius generals:
• Facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar.
• Oferir atenció integral puntual als infants de 4 mesos a 5 anys, donant un temps de “respir” a les famílies.
• Facilitar un espai d’atenció directa a la primera infància.
• Prestar un servei de qualitat dirigit a les famílies amb infants.
• Prevenir possibles conductes de risc.
Específic
- Quant als objectius específics:
• Oferir un espai lúdic educatiu i de guarda de qualitat als infants i llurs famílies.
• Mantenir o iniciar hàbits de pràctica esportiva entre les famílies amb infants de 4 mesos a 5 anys.
• Facilitar la permanència d’una nena o nen sense acompanyament de la mare o del pare durant un temps màxim determinat.
• Promoure hàbits de cura dels nadons mitjançant l’intercanvi d’experiències de les persones usuàries i facilitar l incorporació dels pares/mares a les sessions de formació.
• Donar assessorament a les famílies en la cura dels infants
• Facilitar a la mare la reincorporació a la pràctica esportiva en els període post part.
 
Població objectiu i abast territorial (districte, barri, etc.)
La població objectiu són totes aquelles famílies d’Esplugues de Llobregat que tinguin infants de 4 mesos a 5 anys.
 
Vinculació amb altres programes o actuacions
Aquesta pràctica està vinculada amb els eixos del Pla Educatiu d’Entorn i el Pla de Cohesió Social.
 
Implementació
Fases i principals línies d'actuació
Fase 1. Pla pilot Minuts Menuts.
L’any 2007 des del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya es va iniciar el Pla pilot Minuts Menuts. Aquest projecte es va iniciar amb l’objectiu d’afavorir la conciliació familiar.

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va adherir al projecte. Per desenvolupar la implementació, l’Ajuntament es va coordinar amb el concessionari del Complex Esportiu la Plana per tal d’incorporar aquest espai als seus serveis.

Fase 2. Fi del Pla Pilot.

El 2013 la Generalitat de Catalunya dóna per finalitzat el Pla pilot de Minuts Menuts. Des de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat es va decidir continuar amb el projecte per tots els beneficis que aportava al benestar de la societat. En aquest estadi es rebateja el projecte amb el nom de Minuts Menuts Municipal. Es volia unir dos aspectes: la cura dels infants i l’esport. En aquest sentit, es va apostar per desenvolupar el projecte en un complex esportiu.

Des del 2015 s’han afegit noves activitats i es realitzen casals puntuals.


Fase 3.
El gener de 2016 es va incorporar dins de l’explotació de la concessió del Complex Esportiu Municipal La Plana el servei de Minuts Menuts Municipals.


El funcionament dels Minuts Menuts Municipals és el següent:
• El nombre d'hores seguides màximes que un/a nen/a pot romandre al servei són tres, i dos cops a la setmana com a màxim.
• Les famílies han d'abonar a l'Ajuntament 3 euros per cada hora d'estada del menor.
• Hi ha una normativa interna que regula el funcionament de l'espai i una documentació per donar a les mares i als pares per la seva signatura (autorització, compromís d'horari...) i una fitxa inicial amb les de dades de l'infant que el pare o mare hauran d'emplenar, tenint en compte temes de salut com al·lèrgies, medicaments o d'altres).
• Els pares/mares han de portar els àpats i totes aquelles coses que els nens necessitin (bolquers, roba per canviar-los, etc.).
• Els espais tenen el material lúdic-didàctic mínim i els aparells necessaris per garantir un bon servei als infants; també compten amb una programació d'activitats lúdiques per als nens/nenes.
• El servei disposa de persones professionals durant tot el temps que estigui obert. Seran persones tècniques en jardí d'infància (titulació mínima de tècnic/a especialista en jardí d'infància).
• El personal adscrit es regirà pel Decret 282/2006, de 4 de juliol pel qual es regulen el primer cicle de l'educació infantil i els requisits dels centres amb els següents ratis per grup:
-Grups d'infants menors d'1 any: 8 infants
-Grups d'infants menors de 2 anys: 13 infants
-Grups d'infants de 2 a 5 anys: 20 infants
• El nombre màxim de places serà de 8 nens/es, tenint en compte les especificitats de cura que necessiten els infants d'aquestes edats.Actors que hi han intervingut
Nom Tipus Fase en la qual intervé Tipus d'intervenció
 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Administració local  Totes Totes
 DUET Esplugues Empresa  Implementació Presta el servei (gestor)
 Generalitat de Catalunya Administració autonòmica  Totes Totes
  Descripció de l'actuació en la pràctica: – Departament de Benestar i Família


Recursos econòmics
Total euros per període
---

Característiques generals del finançament (períodes, tipus...):
L’Ajuntament finança fins a 13.000€, la resta és finançat amb els 3€/hora que abonen els usuaris del servei.

Llista de recursos econòmics

Nom de l'ens Modalitat de l'aportació Període de finançament Quantitat  
Des de Fins a
Ajuntament d’Esplugues de Llobregat Fons propis  Indefinida   Indefinida   13.000   
Abonament usuaris del servei Fons privats  Indefinida   Indefinida   6.000   
Recursos humans
2 tècniques especialistes en jardí d’infància cobreixen les 27h setmanals que s’ofereixen en el servei.

 
Resultats
Descripció dels productes assolits
• Usos anuals de l’espai Minuts Menuts Municipal: el 2014 va tenir 501 usos, el 2015 464 i el 2016 es va arribar als 1.000 usuaris.
• Activitats realitzades amb els infants dins de l’espai Minuts Menuts Municipal: de manera mensual s’estableixen unes temàtiques que es tracten una setmana cadascuna. Per exemple:

- Setmana de l’artista: ampolles musicals, pinta retallables, pintura amb aquarel·les, pinta amb els peus, animals amb plastilina.
- Setmana dels animals: contes tradicionals, imitació d’animals, mural d’animals.
- Setmana de la fruita: el mercat, joc de fruites, conte dels Fruitis, mural amb fruita natural.
- Setmana dels colors: pintem de color blau, mural del sol groc, gomets verds, arròs i puntura vermella.

A banda de les activitats esmentades anteriorment, també hi ha unes activitats fixes que es desenvolupen al llarg de la setmana i els dissabtes com són la ludoteca i activitats relacionades amb la psicomotricitat.
 
Documentació produïda (informes, memòries, projectes, material de difusió...)  
Nom Tipus Data Disponibilitat Documentació adjunta
Difusió Retolació i publicitat  Indefinida Sí disponible  comunicació MMM1.pdf
Memòria Memòria  Indefinida No disponible 
Difusió de la pràctica
Els canals de distribució de la informació són:

1. Revista El Pont d'Esplugues.
2. Pàgina web de l'Ajuntament d'Esplugues:
http://www.esplugues.cat/recursos/importacions/serveis/igualtat-dona-home/servei-minuts-menuts
3. Pàgina web de DUET Esplugues: https://laplana.duetsports.com
4. Flyers.
5. Twitter @espluguesesports
6. Twitter, facebook DUET SPORTS.
7. Cartelleria en el propi complex esportiu.


Impacte
• Els nens i nenes usuaris/es es familiaritzen amb un equipament comunitari on poden gaudir d’experiències motrius interessants, per exemple a la piscina.
• Sinergies d’activitats dins del complex esportiu: mentre els pares i mares desenvolupen les seves activitats esportives, els seus fills i filles estan dins del complex desenvolupant altres activitats dins de l’espai Minuts Menuts Municipal.


 
Avaluació
Tipus Interna 
Ens Ajuntament d’Esplugues de Llobregat
 
Principals conclusions
Observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials
El projecte Minuts Menuts Municipals ha permès crear un espai on els pares i mares poden deixar els infants per tal de poder continuar desenvolupant activitats esportives. No només ha estat definit com un espai de guarda d’infants, sinó que desenvolupa activitats per al creixement d’aquests.
Punts forts de la pràctica
• Ubicació: al estar ubicat en un complex esportiu, permet als progenitors deixar els infants mentre desenvolupen activitats esportives.
• Ofereix una alternativa a la ludoteca en tant que es desenvolupen diverses activitats.

Punts dèbils de la pràctica
• Existeix un limitant cultural ja que hi ha poca tradició de deixar la cura dels nens fora de membres de la família i genera certa desconfiança d’inici.
Propostes de millora de la pràctica
S’ha de fer un esforç en la visualització de l’espai de Minuts Menuts Municipal com un espai on es te cura dels nens permetent així una millor conciliació de la vida familiar. A més a més, s’ha de dur a terme un estratègia de sensibilització per trencar amb el rol tradicional de deixar els nens i nenes amb els avis.


Possibilitats de realitzar la pràctica a altres àmbits o entitats
Aquesta pràctica és fàcilment transferible a altres municipis atès que pràcticament tots els municipis disposen d’un espai esportiu, Poliesportiu o Complex esportiu. A més a més, ofereix un servei que permet donar continuïtat als hàbits esportius i saludables de les famílies afavorint la conciliació familiar.
 
 
Per a més informació
Persona de contacte Marc Mellado  Càrrec Coordinador de l’Àmbit d’Acció Social i Ciutadania
 
Ens Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Adreça electrònica mmellado@esplugues.cat
 
Telèfon / Fax 933713350 / 933722910   
 
Adreça Plaça Santa Magdalena, 5-6