Fundació
Bona Pràctica
Fitxa sencera
 
L'Escola sona. Música i inclusió a les escoles d'Esplugues
        

   
         
Categoria: Cultura
Subcategoria: Joventut
Data d'inici: 01-02-2015
Data de finalització: Indefinida

Província
Municipi
Nombre d’habitants
 Barcelona
Esplugues de Llobregat
46726
 
Resum
L’Escola Sona és un projecte de l'Escola Municipal de Música d'Esplugues, juntament amb la Regidoria d'Educació i la Regidoria de Cultura, dirigit a les escoles de primària de la població amb l'objectiu principal de democratitzar l'accés a la música. El projecte s'ha implementat progressivament a diferents centres educatius del municipi tenint en compte les característiques socials de les escoles, els seus alumnes i el barri en les quals es troben, per tal d'acostar la disciplina musical a aquells sectors on menys arriba.
El projecte consisteix en un conjunt de formacions i assajos en horari lectiu, dirigides per professors/es de l'Escola de Música i professors/es de música dels propis centres, amb un conjunt d'instruments (corda i vent) que compra l'Escola de Música i que queden al centre perquè els diferents cursos de tercer de primària que passin per l’escola puguin disposar dels instruments als centre per treballar-hi. Des que es va iniciar el projecte han participat uns 300 alumnes i actualment es disposa de seixanta instruments, entre: clarinets, saxofons, trombons, trompetes, violins i violoncels, aportats per l'Escola de Música.
 
Descripció de la pràctica
Context i motivacions per impulsar el projecte i situació prèvia a la iniciativa
Segons les dades publicades a l’estudi de Rendibilitat social dels serveis públics municipals d’Esplugues de Llobregat, realitzat per Xavier Bonal (UAB) Marta Rovira-Martínez (UOC) i Enric Saurí (UAB) sobre l’impacte social dels serveis municipals, i en concret, de l’Escola Municipal de Música, la repercussió (impacte) de l’Escola és gran en els barris més cèntrics, però menor en d’altres. A partir d'aquí, es desenvolupa el conjunt d'accions específiques que donarà lloc al projecte l'Escola Sona. La seva posada en funcionament s'inspira en altres projectes similars a Europa, com el projecte Leerorkest a Holanda o Jedem Kind Ein Instrument (JEKI) a Alemanya, i en poblacions del nostre entorn: EMCA de l’Hospitalet, EMM d'Igualada o Quatre Cordes de Mataró.
L'actuació s'orienta als barris perifèrics de la ciutat, i per això comença els curs 2014 – 2015 al barri de Can Vidalet, un dels barris més desfavorits de la ciutat, per oferir formació musicals als nens/es de l'escola Joan Maragall.

El projecte, vertebrat per l'Escola Municipal de Música, consisteix en una col·laboració entre aquesta i les escoles. L'Escola de Música és una entitat amb més de 40 anys i actualment conta amb 600 alumnes. Durant el curs 2016 – 2017, el projecte l'Escola Sona disposava de la participació de 80 infants, i l'objectiu pel curs 2017 – 2018 és arribar a disposar de 158 beneficiaris amb l'ampliació de centres escolars.

 
Objectius de la pràctica
General
- 1. Permetre l'accés a tots els nens i nenes, indiferentment del perfil, procedència o nivell socioeconòmic, a activitats que aportin valors a la seva educació.
2. Promoure activitats que impulsin la cohesió social i el treball col·laboratiu i cooperatiu.
3. Fomentar el gaudi de la pràctica musical a partir de la participació en conjunts musicals.
4. Contribuir al desenvolupament de les competències personals i l'augment de l'autoestima de l'alumnat.
5. Col·laborar amb centres de primària contribuint a donar més valor als seus projectes educatius.
6. Augmentar la implicació de l'Escola Municipal de Música en el teixit educatiu de la ciutat.
7. Ampliar la capacitat de resposta i d'acolliment del servei Escola Municipal de Música.
8. Promoure el treball col·laboratiu entre els diferents agents educatius implicats.
Específic
- 1. Ampliar el projecte Escola sona a tres escoles de primària de la població: Gras i Soler, Matilde Orduña i Isidre Martí, per augmentar el nombre d'alumnes beneficiats.
2. Ampliar el nombre d'alumnat que es beneficien del projecte i tenen accés a la pràctica musical amb instruments.
3. Establir col·laboracions entre les adreces i equips docents de les diferents escoles de primària implicades i l'Escola Municipal de Música.
4. Satisfer la demanda dels centres de primària a tenir accés al projecte L’Escola sona.
 

Diagnosi prèvia a la pràctica
 
Ens que ha realitzat la diagnosi Tipus de diagnosi Participació d'actors Tipus d'ens
 Universitat Autònoma de Barcelona Externa No Participativa Universitat
descripció

 
Població objectiu i abast territorial (districte, barri, etc.)
Actualment, alumnes de 3r curs de primària de les escoles Joan Maragall, Can Vidalet i Gras i Soler. L’Orquestra extraescolar de l’escola Joan Maragall inclou alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, que en el seu dia van participar en el projecte Escola sona quan feien 3r.
 
Vinculació amb altres programes o actuacions
Projecte Educatiu de Ciutat / Pla Educatiu d'Entorn. Els plans educatius d’entorn són una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament d'Esplugues. Aquesta col·laboració té com a objectiu aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l'equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.
 
Implementació
Fases i principals línies d'actuació
Durant el curs escolar tenen lloc un conjunt de sessions/classes de música, en horari lectiu, als alumnes de tercer de primària dels centres que participen en el projecte.. El professorat de l'escola de música es desplaça als centres de primaria i les activitats tenen lloc en horari escolar. En aquestes sessions també hi participen els professors/es de música del centre i els/les tutores dels grups.

En la primera sessió es distribueixen els instruments entre els alumnes, segons afinitats i les particularitats de cadascun. Durant el curs cada alumne toca sempre el mateix instrument. Des d'un principi es posa molt èmfasi en la cura dels instruments i en l'adquisició d'hàbits de treball a partir de rutines. El respecte als companys i la paciència són continguts que també es treballen des del primer dia. L'aprenentatge és de memòria, no s'utilitzen partitures ni símbols musicals. Es toca per imitació i a partir de ritmes i frases curtes. S'utilitza la tessitura més bàsica de cada instrument. S'interpreten temes curts dissenyats especialment per a aquests tipus de conjunt, també amb acompanyament amb piano o àudio, o s'acompanya al/la professor/a amb ostinatos. A la classe sempre hi ha més d'un professor per poder atendre a tots els alumnes d'una manera individualitzada sense deixar de costat el grup. Si bé és el/la professor/a de l'escola de música el que dirigeix la classe, el/la professor/a de música de primària i la figura del/la tutor/a col·laboren activament i procuren que l'ambient sigui de treball i companyonia

L'organització en grups depèn del tipus de conjunt, corda o vent. El grup que fa conjunt de corda es divideix en 3 grups de diferents instruments: 8 violins primers, 8 violins segons o violes i 8 violoncels. S'alternen les sessions separades d'instruments de 8 alumnes per separat, amb les de tot el conjunt o orquestra. Cada grup rep una sessió setmanal conjunta de 45 minuts. El grup que fa el projecte de conjunt de vent es divideix en dos grups de 13 alumnes, creant-se així dues bandes de música diferents. Cada banda conté 4 clarinets, 2 saxos alts, 4 trompetes i 3 trombons de vares. Els instruments romanen al centre i són utilitzats per l'alumnat de cada curs. En el cas del conjunt de vent, cada alumne disposa durant el curs d'una embocadura, i canyes si s'escau, que no comparteix amb els altres.

Cada escola ofereix a final de curs un concert obert a les famílies en una sala de concerts externa. En el concert els alumnes interpreten diferents temes, posant en valor el treball realitzat davant dels seus familiars i amics. A més, al llarg del curs cada centre realitza un o més concerts en el sí de l'escola i dedicats a la resta de l'alumnat.

Pel que fa a l'organització i la coordinació, en el projecte es realitzen reunions entre les direccions dels centres per a la coordinació i la gestió general del projecte; reunions de coordinació d'horaris per part dels dos centres amb els respectius caps d'estudis i claustres de professors; reunions entre el professorat de les dues escoles implicades en cada part del projecte - el centre de primària i l'escola de música- per establir pautes pedagògiques i de funcionament. Per a cada centre que s'incorpora al projecte es realitza una compra d'instruments i material. Per altra banda, es realitza una convocatòria per realitzar la reunió de presentació a les famílies de l'alumnat de tercer. Per altra banda, s’ofereix a l’alumnat interessat la possibilitat de continuar amb la serva formació musical amb un peu reduït.

El Projecte s’inicia el setembre de 2014 a l’escola de primària Joan Maragall, ubicada en el Barri de Can Vidalet. Participen les dues línies de 3r, 49 alumnes. El projecte escollit és el Conjunt de corda.
En el curs següent, 2015-2016, es continua amb la intervenció a les dues línies de 3r de primària i participen 50 alumnes. A més s’inicia l’Orquestra extraescolar amb 16 alumnes de 4t que estaven interessats en continuar tocant. Són alumnes que el curs anterior havien participat en el projecte Escola sona en horari lectiu. L’activitat es fa a la mateixa escola de primària en horari no lectiu i és voluntària.
El curs 2016-2017 s’amplia el projecte a l’escola de primària Can Vidalet, ubicada en el barri del mateix nom. En aquest centre s’implementa un projecte de Banda amb instruments de vent. Participen tots els alumnes de 3r, que van ser 30, ja que el centre només té una línia.
El curs 2017 - 2018 curs sinicia un projecte Escola Sona de banda a l’escola Gras i Soler i també està adreçat als alumnes de 3r.
Al mateix temps, s’ha iniciat una Banda extraescolar a l’escola Can Vidalet per als alumnes de 4t que l’any passat van fer Projecte escola sona a 3r. Les característiques són les mateixes que l’Orquestra extraescolar de l’escola Joan Maragall: horari extraescolar, espai de la mateixa escola de primària i de caràcter voluntari.
Val a dir que l’Orquestra extraescolar de l’escola Joan Maragall inclou alumnes de 4t, 5è i 6è de primària, que en el seu dia van participar en el projecte Escola sona quan feien 3r.

Des que es va iniciar el projecte hi han participat sobre 300 alumnes i actualment es disposa de seixanta instruments, entre clarinets, saxofons, trombons, trompetes, violins i violoncels, aportats per l'Escola de Música. El projecte pretén créixer a les escoles Matilde Orduña (2018 - 2019) i Isidre Martí (2019 – 2020).

Actors que hi han intervingut
Nom Tipus Fase en la qual intervé Tipus d'intervenció
 Escola Can Vidalet Altres  Més d'una fase Participant
  Descripció de l'actuació en la pràctica: Escola participant del projecte. Participa en el disseny de l'adaptació del projecte a l'escola (horaris, coordinació, línia pedagògica, etc), la seva implementació i seguiment, així com el tancament del projecte i la seva valoració.
 Escola Gras i Soler Altres  Més d'una fase Participant
  Descripció de l'actuació en la pràctica: Escola participant del projecte. Participa en el disseny de l'adaptació del projecte a l'escola (horaris, coordinació, línia pedagògica, etc), la seva implementació i seguiment, així com el tancament del projecte i la seva valoració.
 Escola Joan Maragall Altres  Més d'una fase Participant
  Descripció de l'actuació en la pràctica: Escola participant del projecte. Participa en el disseny de l'adaptació del projecte a l'escola (horaris, coordinació, línia pedagògica, etc), la seva implementació i seguiment, així com el tancament del projecte i la seva valoració.
 Espai Municipal de les Arts d'Esplugues (Escola Municipal de Música) Administració local  Totes Totes
  Descripció de l'actuació en la pràctica: Codissenya el projecte amb la Regidoria de cultura i en gestiona la implementació, aportant els i les professores, així com els instruments.
 Regidoria d'Educació d'Esplugues de Llobregat Administració local  Implementació Organitzador
  Descripció de l'actuació en la pràctica: Realitza la tasca de coordinació entre serveis i finança part del projecte.
 Regidoria de Cultura d'Esplugues de Llobregat Administració local  Més d'una fase Impulsor
  Descripció de l'actuació en la pràctica: És la impulsora del projecte a través de l’Escola Municipal de Música.


Recursos econòmics
Total euros per període
25.331,35€

Característiques generals del finançament (períodes, tipus...):
Es cost total del projecte és de 25.331,35€ en aquests moments (març 2018). A continuació es mostra el registre de les partides del 2016 - 2017, i 2017 - 2018.

Curs 2016-2017
Cost laboral: 6.647,82 €
Adquisició d’instruments: 3.109,70 €
Cost total: 9.577,52 €

Curs 2017-2018 (previsió del curs)
Cost laboral: 10.408,65 €
Adquisició d’instruments: 5.164,91 €
Cost total: 15.573,56 €

La partida d’adquisició d’instruments, accessoris i reparacions, que va a càrrec de la Regidoria d’Educació. La partida dels costos laborals del professorat, que va a càrrec de la Regidoria de Cultura.


Llista de recursos econòmics

Nom de l'ens Modalitat de l'aportació Període de finançament Quantitat  
Des de Fins a
Regidoria d'Educació Fons propis  Indefinida   Indefinida   8.274,61€   
Regidoria de Cultura Fons propis  Indefinida   Indefinida   17.056,47€   
Recursos humans
L'equip directiu de l'Escola Municipal de Música i tècnics de les àrees de Cultura i Educació de l'Ajuntament.

Les direccions dels centres escolars implicats.

El professorat de l'escola de música responsables dels conjunts de corda i dels projectes de vent.

El/la tutor/a de cada grup i el/l'especialista de música de cada un dels centres de primària.


Altres recursos
Els espais dels centres escolars en els quals tenen lloc els projectes i concerts (escoles Joan Maragall i Can Vidalet) i els espais municipals en els quals han tingut lloc els concerts de final de curs: el Centre la Bòbila, l'Espai Remolí.

Normes i mecanismes de participació implementats
A través de la Regidoria d'Educació i de Cultura les escoles i l'Escola de Música s'han post en contacte i s'han coordinat per tal d'adaptar el projecte a l'horari escolar i lectiu.
 
Resultats
Descripció dels productes assolits
Per una banda, la creació d’una xarxa estable i a llarg termini de col·laboració entre les escoles municipals d’Art i els centres educatius. En segon lloc, l'aplicació del projecte formatiu en dos centres més a mesura que el projecte ha avançat. Des que es va iniciar el projecte hi han participat 293 alumnes i s'han adquirit més de seixanta instruments, entre clarinets, saxofons, trombons, trompetes, violins i violoncels (sense contar les incorporacions del curs 2017 – 2018).
Al llarg del curs, els diferents conjunts funcionen de forma diferent:
Conjunt de corda
- Cada línia de 3r de primària es divideix en 3 grups d’un 8-9 alumnes: Violí primer, Violí segon i Violoncel.
- Cada grup fa una sessió setmanal de 45 minuts. Regularment els grups s’ajunten i fan una sessió d’orquestra.
- Participen dues professores de l’Escola Municipal de Música.
- Al haver 2 línies de 3r resulten 6 sessions setmanals. Al llarg d’un curs amb 36 setmanes lectives i resulten 216 sessions.

Conjunt de vent
- Cada línia de 3r de primària es divideix en 2 grups iguals, cadascun d’ells conforma una petita banda amb 3-4 clarinets 2-3 saxos alts, 3-4 trompetes i 2-3 trombons.
- Cada grup fa una sessió setmanal de 45 minuts.
- 1 professor de l’Escola Municipal de Música porta l’activitat.
- Al haver una línia en cada una de les escoles que fan el projecte Conjunt de vent, resulten un total de 4 sessions setmanals. Al llarg d’un curs amb 36 setmanes lectives i resulten 144 sessions.

Un 25% de l'alumnat ha continuat practicant música i formant-se en les orquestres i bandes d'horari extraescolar o en la mateixa Escola Municipal de Música.
Actualment (inici de curs 2017 - 2018) es disposa d'un banc de 57 instruments: clarinets, saxos, trombons, trompetes, violins i violoncels.
L'equip docent i gestor del projecte està integrat per 4 professors/es de la Escola Municipal de Música
Els centres educatius s'han implicat amb ganes en el projecte, ja que està demostrant ser un important element de reforç pedagògic en l'adquisició de pautes de grup.

Finalment, l’Escola Municipal de Música inclou totes les dades en la memòria de cada curs, un document públic que es pot consultar al web de l’Ajuntament i de l’Escola. També, des de l’Escola Municipal de Música, s’elabora cada curs una memòria tècnica per presentar a l’Ajuntament, que inclou les hores lectives, els costos laborals, les activitats i els participants.
 
Difusió de la pràctica
L'Ajuntament aposta per aquest projecte que forma part del Pla Educatiu d’Entorn de la ciutat. Aquest pla es dóna a conèixer públicament, tant en sessions obertes com al web municipal i en la seva revista mensual, El Pont:
(http://public.esplugues.cat/portal/elpont.nsf/wvoElPont?openview).

Els centres de primària i l'Escola Municipal de Música també disposen de pàgines web que informen del projecte i recullen articles, fotos i vídeos de les activitats.
http://agora.xtec.cat/ceipcanvidalet/
http://agora.xtec.cat/esc-maragall-lh/
http://www.xtec.cat/ceipgrasisoler/

L'escola de música està associada a la ACEM, Associació Catalana d’Escoles de Música, on també es recullen les activitats i es difonen aquest tipus de projectes a través de la comissió anomenada Moviment UIUI, un infant. Un instrument. El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya està recolzant aquest tipus de projectes mitjançant el projecte Ara Art. És una manera de reconèixer aquestes intervencions, al mateix temps que donar un valor afegit a les escoles de música i centres d'ensenyament general que els desenvolupen. Encara que la inclusió dels projectes en Ara Art no tingui contrapartida econòmica, sí que aporta un valor i un reconeixement institucional.
http://www.espaidelesarts.esplugues.cat/musica/
http://www.acem.cat/tag/moviment-uiui/

Crònica segona edició + fotos:
http://www.esplugues.cat/noticias/lorquestra-infantil-de-violins-i-violoncels-actua-a-la-2a-edicio-del-projecte-escola-sona

Xarxa de Ciutats Educadores:
https://www.elperiodico.cat/ca/esplugues/20180206/esplugues-presenta-tres-projectes-a-la-trobada-de-la-xarxa-estatal-de-ciutats-educadores-6600928

Pla educatiu d'entorn - escola sona:
http://www.esplugues.cat/noticias/el-pla-educatiu-dentorn-2017-2018-recull-una-vintena-dactuacions-per-millorar-la-qualitat-educativa


Reconeixements i presentacions
Ha rebut reconeixement del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en tant que ho ha recollit en el programa Moviment Ara Art i en la Xarxa de Ciutats Educadores, on l'Ajuntament d'Esplugues ho ha presentat.

Impacte
La creació d’una xarxa de col·laboració entre les escoles municipals d’Art i els centres educatius facilita la formació i el coneixement, en aquest cas musical. Per molts centres educatius aquest procés suposa un element clau per afavorir la cohesió social i un incentiu a l’hora de desenvolupar la intel·ligència creativa, emocional i cognitiva de l’alumnat.

Els resultats de fer música a l'escola de primària són immediats, augmentant la disciplina i la concentració de l'alumnat, al mateix temps que la cohesió social del centre. Una transformació educativa que promou noves formes de fer, de ser i de saber estar, tant en el col·legi com a casa, ampliant competències educatives.

Actualment, en el curs 2017-2018, hi ha 22 alumnes en les dues formacions extraescolars: 7 a la Banda de l’escola Can Vidalet i 15 a l’Orquestra de l’escola Joan Maragall. L’escola Gras i Soler encara no té Banda extraescolar, ja que és el primer any d’activitat. Val a dir, però, que l’objectiu principal del Projecte Escola sona no és aportar més alumnes a l’escola Municipal de Música, sinó fer arribar la formació musical a una franja més gran de la població, democratitzant l’accés a la pràctica musical i la cultura.


 
Avaluació
Tipus Interna 
Ens Escoles participants en el projecte (els diferents agents de cada escola implicada), l'escola de mús
 
Principals conclusions
Observacions generals i aspectes assolits respecte als objectius inicials
Aquesta iniciativa es fonamenta en la descentralització de l’activitat docent de l’Escola Municipal de Música i l’aproximació directa al potencial públic infantil i juvenil a través de les escoles. Amb aquesta acció, es trenquen diferents barreres que probablement dificulten l’accés d’aquests infants a l’Escola: elements socials, aspectes econòmics, proximitat geogràfica, falta d’informació, etc. Un dels elements a destacar és la voluntat d'incorporar la música en l'horari lectiu, atorgant-li centralitat i importància, enlloc de fer-ho de forma escolar com en altres projectes.
Punts forts de la pràctica
L’efecte que té en la formació dels alumnes. La música aporta molts valors a l’educació dels infants: desenvolupament d’una intel·ligència creativa i emocional, la potenciació de la disciplina, la concentració, el treball en equip, l’augment de l’autoestima personal, ...

La valoració del professorat del centre de primària és molt positiva, observant-ne canvis en la cohesió de la classe, la cura del material, la escolta, la disciplina, etc.

També és una activitat positiva per a l’Escola Municipal de Música al permetre-li donar una millor resposta a un dels seus objectius principals, la democratització de l’accés a la cultura. El professorat que participa està molt satisfet, ja que encara que siguin unes sessions que impliquen molt d’esforç, el resultat és molt satisfactori a nivell humà.

Punts dèbils de la pràctica
El projecte fa poc que funciona i no arriba a totes les escoles de la població.
Els instruments sempre estan al centres i els alumnes només el toquen una vegada a la setmana i només durant el període lectiu. D’aquesta manera es pot fer una iniciació bàsica i el resultat així ho demostra, però els alumnes que continuen no poden practicar a casa amb un instrument propi.

Propostes de millora de la pràctica
Un dels objectius plantejats és estendre el projecte a la resta d’escoles públiques de la població.
Una segona fase seria l’ampliació a la resta de cursos: 4t, 5è i 6è, continuant intervenint en horari lectiu per tal que tots els alumnes continuessin beneficiant-se dels avantatges de la formació musical.
Es planteja per al curs que ve l’ampliació del banc d’instruments de l’Escola Municipal de Música per deixar-ne a aquells alumnes que continuen fent música a les formacions extraescolars per tal que en disposin un per practicar a casa.

Possibilitats de realitzar la pràctica a altres àmbits o entitats
Com a elements transferibles es poden assenyalar tant els objectius i l’enfocament com les estructures metodològiques aplicades. Les característiques del projecte, els recursos que necessita així com la metodologia emprada, fan que aquesta pràctica sigui aplicable a tots aquells municipis que comptin amb Escoles Municipals d’Art, tot i que cal admetre que el cost del projecte és elevat, i pot suposar una dificultat en la seva aplicació per segons quines administracions.
 
 
Per a més informació
Persona de contacte Marc Mellado  Càrrec Coordinador de l'àmbit d'acció social i de ciutadania
 
Ens Ajuntament d'Esplugues de Llobregat Adreça electrònica mmellado@esplugues.cat
 
Telèfon 93 371 33 50   
 
Adreça